Pravno obaveštenje

ZAKONSKA OBJAVA I POLITIKA O PRIVATNOSTI

Sadržaj

  1. Zakonska objava
  2. Objava o vigilanci naših proizvoda
  3. Iskačući prozor za pristup spoljnim veb-sajtovima
  4. Politika privatnosti
  5. Izvor fotografija
  6. Osnov zakonskog odricanja odgovornosti

1. Zakonska objava

Informacije za korisnike

  • Izdavač:

Ovaj veb-sajt je isključivo vlasništvo kompanije UPSA SAS koja je i njegov izdavač. Kompanija UPSA SAS je pojednostavljeno akcionarsko društvo, registrovano u Privrednom sudu Nantera pod RCS (Registre du commerce et des sociétés [francuski Registar privrednih društava]) brojem 803 247 956, sa registrovanim sedištem na adresi: 3 rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Francuska, telefon: 01 58 83 87 00.

Direktor za objavljivanje ovog veb-sajta je Fabris DAL-MAS, izvršni direktor kompanije UPSA SAS.

  • Usluga hostovanja na mreži:

Ovaj veb-sajt hostuje KREALID.

 

Predmet i sadržaj veb-sajta

Namena ovog veb-sajta je da pruži opšte javne informacije, informacije o našim proizvodima i osnovne informacije o kompaniji UPSA SAS.

Korišćenje ovog veb-sajta podleže zakonskoj objavi, politici privatnosti i objavi o vigilanci, kao i važećim zakonima i propisima.

 

Prihvatanje Opštih uslova i odredbi

Vaš pristup i korišćenje veb-sajta, njegovih poddomena i/ili direktorijuma, njegovih aplikacija i funkcija, kao i svih pratećih informacija ili komunikacije, uključujući e-poruke (ovaj „veb-sajt”) regulisani su ovom zakonskom objavom, politikom privatnosti, objavi o vigilanci i svim važećim zakonima i propisima. Neophodno je da svi korisnici pažljivo pročitaju ovu zakonsku objavu, politiku privatnosti i objavu o vigilanci. Ako se ne slažete sa ovim uslovima i odredbama, nemojte pristupati ovom veb-sajtu. Pristupanjem i pregledanjem ovog veb-sajta, izjavljujete da u potpunosti razumete, prihvatate i saglasni ste sa ovim uslovima, kao i sa svakom drugom objavom ili drugim uputstvima koja kompanije UPSA SAS može da vam da, i to bez rezervacija i ograničenja. Pored toga, primate k znanju da kada pristupite ovom veb-sajtu i koristite ga, svi drugi sporazumi između vas i kompanije UPSA SAS postaju nevažeći i nemaju pravosnažnost.

Obim

Ovaj veb-sajt je predviđen za korišćenje od strane opšte javnosti. Vi prihvatate da ovaj veb-sajt ne koristite u svrhe nuđenja vaših usluga i/ili proizvoda niti usluga i proizvoda trećih strana, obavljanje aktivnosti oglašavanja ili komercijalnih aktivnosti direktno ili indirektno povezanih sa tim uslugama ili proizvodima, kao ni u jednu drugu svrhu koja je nezakonita, nemoralna ili suprotna javnom redu i moralu, niti na bilo koji drugi način koji je suprotan ovim uslovima, objavi o vigilanci i politici privatnosti. Mišljenja i preporuke koje iznose korisnici ovog veb-sajta isključiva su odgovornost svojih autora i ni u kom slučaju ne znače da kompanija UPSA SAS odobrava ili preporučuje bilo koji određeni proizvod ili uslugu na koje oni mogu da se odnose. Podstičemo vas da slobodno pregledate ovaj veb-sajt. Materijal koji je prikazan na ovom veb-sajtu možete da preuzimate isključivo u privatne, nekomercijalne i svrhe posedovanja privatnih kopija ili u bilo koju svrhu planiranu za taj materijal, s tim da zadržite sva obaveštenja o autorskim pravima i druga obaveštenja o vlasništvu sadržana u materijalu ili prikazana na ovom veb-sajtu, kao i da poštujete prava intelektualne svojine koja imaju autori ovog sadržaja. U svakom slučaju, sadržaj se ne sme menjati niti izobličavati na bilo koji način. Pored toga, nemate ovlašćenje za kopiranje, distribuciju, izmenu, prenošenje, ponovnu upotrebu, ponovno objavljivanje, pravljenje linka ili korišćenje sadržaja ovog veb-sajta na drugi način, bilo u celini ili delimično, u bilo koju i sve komercijalne i/ili javne svrhe, što obuhvata ali se ne ograničava na tekstove, fotografije, grafičke prikaze, tabele, slike, ikone, tehnologiju, softver, audio i audiovizuelni sadržaj, grafički dizajn, izvorni i lokalni kod, adrese e-pošte i linkove (prema ovom veb-sajtu ili njegovim poddomenima i/ili direktorijumima) bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije UPSA SAS i isključivo u okviru ograničenja tog odobrenja.

Teritorijalni status

Kompanija UPSA SAS čini sve razumne napore da obezbedi pristup svom veb-sajtu i njegov sadržaj je usklađen sa svim važećim zakonima, kodovima i propisima, ali ne tvrdi da su informacije na ovom veb-sajtu pogodne ili dostupne u regionima koji se nalaze van Francuske/DOM-TOM (Départements et Territoires d’Outre-Mer [Francuske prekomorske teritorije i departmani]) niti za osobe koje ne pripadaju predviđenim primaocima opisanim na početnoj stranici ovog veb-sajta. Korišćenje ovog veb-sajta i/ili pristup ovom veb-sajtu zabranjen je osobama koje ne spadaju u predviđene primaoce, kao i u zemljama gde je verovatno da sadržaj ovog veb-sajta može da bude nezakonit ili nepriličan. Osobe koje odluče da pristupe ovom veb-sajtu u drugim zemljama to čine na sopstvenu inicijativu i preuzimaju odgovornost u skladu sa važećim lokalnim zakonima.

Odsustvo medicinskih saveta

Na ovom veb-sajtu se ne nude medicinski saveti. Kompanija UPSA SAS i ovaj veb-sajt nemaju nameru da nude profesionalne i medicinske usluge ili savet, niti usluge i savet bilo koje vrste, i informacije koje se nude na ovom veb-sajtu – bilo da su u vezi sa nekom patologijom ili ne – opšte su prirode i njihova namena nije da na bilo koji način zamene medicinski savet koji daje zdravstveni radnik i/ili da postave dijagnozu.

U vezi sa konkretnim informacijama o određenoj patologiji i/ili njenom skriningu, dijagnostikovanju, zbrinjavanju i, ako je primenljivo, njenom lečenju prilagođenom svakom pojedinačnom slučaju, posavetujte se sa zdravstvenim radnikom bez odlaganja.

Ako ste zdravstveni radnik, nemojte zasnivati svoje mišljenje samo na podacima iznetim na ovom veb-sajtu kada je reč o pribavljanju konkretnih informacija o određenoj patologiji i/ili njenom skriningu, dijagnostikovanju, zbrinjavanju i, ako je primenljivo, njenom lečenju prilagođenom svakom pojedinačnom slučaju.

Stručno zapažanje ili mišljenje

Na ovom veb-sajtu mogu eventualno da budu ponuđena zapažanja ili mišljenja koja su formulisali stručnjaci i koja će verovatno zanimati korisnike. Te informacije treba smatrati isključivo mišljenjem stručnjaka koji su ih izrazili. Kompanija UPSA SAS ni u kom slučaju ne potvrđuje, ne odobrava niti garantuje tačnost tih mišljenja. Gore spomenuti stručnjaci nisu zaposleni kompanije UPSA SAS. Kompanija UPSA SAS se ne može smatrati odgovornom na temelju bilo čega ako se utvrdi da su te informacije netačne ili nepotpune ili da na bilo koji način krše prava korisnika ili trećih strana.

Ažuriranja sadržaja vab-sajta

Sadržaj postavljen na ovom veb-sajtu originalni je sadržaj koji je ekskluzivno kreirala kompanija UPSA SAS ili koji je kreirao neko drugi u ime kompanije UPSA SAS. Ove informacije su date, u obliku posle izmena unetih prilikom najnovijeg ažuriranja, u informativne svrhe i podležu promeni. Kompanija UPSA SAS zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni informacije bez prethodnog obaveštenja.

Pored toga, iako se detalji redovno ažuriraju, ako korisnici žele da dobiju potpune i ažurne informacije, potrebno je da često proveravaju kod zdravstvenih radnika zvanične informacije za prepisivanje za svaki proizvod naveden na ovom veb-sajtu.

Intelektualna svojina

Ovaj veb-sajt je isključivo vlasništvo kompanije UPSA SAS i isključivo ona ima ovlašćenje za njegovu komercijalnu upotrebu. Njegova struktura, njegov kućni stil, njegov sadržaj (tekstovi, publikacije, zaštitni znakovi, logotipi, fotografije), kao i sva prateća prava, čine delo zaštićeno pravima intelektualne svojine kompanije UPSA SAS ili trećih strana koje su ovlastile kompaniju UPSA SAS, kao i zaštitom za baze podataka koju obezbeđuje [francuski] kodeks intelektualne svojine.

UPSA SAS svim korisnicima daje lično, neekskluzivno pravo za korišćenje veb-sajta. Ovo pravo korišćenja ne obuhvata bilo kakav prenos prava intelektualne svojine.

Svako reprodukovanje, prezentovanje, objavljivanje, distribucija, prenošenje ili, u uopštenijem smislu, svako korišćenje veb-sajta ili informacija koje su sadržane na njemu bez prethodnog ovlašćenja kompanije UPSA SAS strogo je zabranjeno i može da podleže zakonskom gonjenju. Kompanija USPA SAS ne garantuje niti tvrdi da korišćenjem materijala prikazanog na ovom veb-sajtu nećete prekršiti prava trećih strana koje nisu u vlasništvu niti su podružnica kompanije UPSA SAS i isključuje svaku garanciju izbacivanja.

Zaštitni znakovi

Zaštitni znakovi, poslovna imena, logotipi i zaštitni znakovi usluga (u daljem tekstu „zaštitni znakovi”) prikazani na ovom veb-sajtu registrovani su zaštitni znakovi kompanije UPSA SAS. Ništa na ovom veb-sajtu ne treba shvatiti kao davanje bilo kakve licence ili prava za korišćenje bilo kog zaštitnog znaka prikazanog na ovom veb-sajtu bez prethodnog pismenog ovlašćenja kompanije UPSA SAS ili treće strane koja je vlasnik zaštitnih znakova prikazanih na ovom veb-sajtu. Strogo vam je zabranjeno da koristite zaštitne znakove prikazane na ovom veb-sajtu, kao i bilo koji sadržaj na ovom veb-sajtu, izuzev kao što je opisano u ovim Uslovima i odredbama. Pored toga, obaveštavamo vas da će kompanija UPSA SAS iskoristiti svoja prava industrijske i intelektualne svojine, uključujući svoje pravo na zakonski postupak.

Svi zaštitni znakovi koji ne pripadaju kompaniji UPSA SAS i koji se pojavljuju na nekom sadržaju na ovom veb-sajtu vlasništvo su svojih odgovarajućih vlasnika koji su ovlastili kompaniju UPSA SAS za reprodukovanje njihovih zaštitnih znakova.

Ograničenje odgovornosti i isključivanje garancije

UPSA SAS ne garantuje tačnost i ažurnost podataka objavljenih na ovom veb-sajtu. Zbog toga, kompanija UPSA SAS ne preuzima nikakvu odgovornost za greške ili propuste u sadržaju ovog veb-sajta. Kompanija UPSA SAS nije odgovorna i ne može podleći kazni za bilo kakvo korišćenje ovog veb-sajta suprotno ovim Uslovima i odredbama, politici privatnosti i svim važećim zakonima, kodovima i propisima. Isključivo su korisnici odgovorni za način na koji koriste ovaj veb-sajt. Slično tome, kompanija UPSA SAS odbija svaku odgovornost za bilo kakvu štetu proisteklu iz prevarnog upada neke treće strane koji dovede do izmene sadržaja informacija prezentovanih na ovom veb-sajtu.

Kompanija UPSA SAS se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu do koje može da dođe usled pristupa ovom veb-sajtu ili usled korišćenja ovog veb-sajta, njegovih funkcija ili informacija sadržanih na njemu.

Iako kompanija UPSA SAS čini sve razumne napore da na ovom veb-sajtu prezentuje tačne i ažurne informacije, sve informacije sadržane na ovom veb-sajtu ili dostupne putem hiperlinkova date su samo u informativne svrhe. UPSA SAS ne garantuje njihovu tačnost, potpunost niti pravovremenost. Kompanija UPSA SAS se ne može smatrati odgovornom na temelju bilo čega ako se utvrdi da su te informacije netačne ili nepotpune ili da na bilo koji način krše prava korisnika ili trećih strana. Kompanija UPSA SAS odbija svaku odgovornost u vezi sa prikladnošću odluka koje korisnici donose isključivo na osnovu autentičnosti informacija objavljenih na ovom veb-sajtu.

Iako kompanija UPSA SAS čini sve razumna napore da sprovede i održi visoke tehničke standarde i delotvorne mere, ovaj veb-sajt koristite i po njemu se krećete na sopstveni rizik. Ni UPSA SAS ni bilo koja druga strana uključena u kreiranje, produkciju ili dostavljanje ovog veb-sajta ne mogu se smatrati odgovornim u slučaju direktnih, slučajnih, posledičnih ili novčanih šteta koje proisteknu iz vašeg pristupa ili korišćenja ovog veb-sajta. Kompanija UPSA SAS odbija svaku odgovornost i ne može se smatrati odgovornom u slučaju štete bilo koje prirode, bilo zbog virusne infekcije vaše računarske opreme ili druge svojine čiji ste vlasnik usled vašeg pristupanja, korišćenja ili kretanja na ovom veb-sajtu niti usled vašeg preuzimanja bilo kog materijala, podataka, teksta ili slika sa ovog veb-sajta, kao ni u slučaju tehničkih problema koji utiču na dostupnost i pravilno funkcionisanje ovog veb-sajta bilo delimično ili u celosti.

Pored toga, odgovornost je korisnika da preduzme neophodne mere predostrožnosti kako bi izbegao bilo kakvu kontaminaciju veb-sajta, kao i svoje računarske opreme, pogotovo zlonamernim softverom kao što su „virusi” ili „trojanci”.

Osim toga, kompanija UPSA SAS može u svakom trenutku da izmeni ili suspenduje, privremeno ili trajno, kompletan pristup ovom veb-sajtu ili jedan njegov deo radi obavljanja održavanja i/ili unošenja poboljšanja i/ili izmena. Kompanija UPSA SAS nije odgovorna za svaku izmenu, suspendovanje ili prekid dostupnosti ove alatke.

Dostavljanje ili razmena informacija

Nije vam dozvoljeno da objavljujete niti da na bilo koji način prenosite ili razmenjujete komentare, mišljenja, informacije ili materijal koji je neetički, suprotan javnom redu i moralu, nezakonit, lažan, nepošten, tendenciozan, preteran, nepriličan, netačan, preteći ili uvredljiv, sramotan, pogrdan, napadački, ponižavajući, nepristojan, razuzdan, pornografski, vulgaran, koji može da bude ponižavajući na bilo koji način ili može da predstavlja ili podstiče na ponašanje koje se smatra krivičnim prestupom, povlači građansku odgovornost, na bilo koji način krši neki zakon, kodeks ili propis koji važi u farmaceutskoj industriji ili koji može da bude nepriličan za predviđene primaoce. Osim toga, zabranjeno vam je da objavljujete ili da na bilo koji način prenosite ili razmenjujete komentare, mišljenja, informacije ili materijal koji (a) krši prava drugih ili krši prava na privatnost i publicitet drugih lica, (b) zaštićen je autorskim pravom, zaštitnim znakom ili drugim vlasničkim pravima, izuzev uz izričito pismeno odobrenje vlasnika tih prava, (c) sadrži virus, grešku ili drugu štetnu stavku ili (d) čini nezakoniti dosluh protiv drugog lica tako što umanjuje slobodu trgovine ili konkurencije. Isključivo ste vi odgovorni za sve štete proistekle iz kršenja autorskog prava, zaštitnog znaka ili drugih prava svojine, kao i za druge štete koje proisteknu iz vašeg korišćenja ovog veb-sajta. Pored svega prethodno navedenog, kompanija UPSA SAS zadržava pravo da korisnicima onemogući pristup bilo kojoj usluzi ako postane svesna bilo kakve nezakonite upotrebe (npr. dostavljanje sadržaja koji je nezakonit, nemoralan, suprotan javnom redu, suprotan važećim Uslovima i odredbama, svaka upotreba koja je štetna za imidž kompanije ili njene grupacije itd.) i takođe zadržava pravo da ukloni ta nezakoniti sadržaj.

Dostavljanje ličnih podataka korisnika

Sve „lične informacije koje omogućavaju identifikovanje osobe ili svi lični podaci” sadržani u elektronskoj komunikaciji na ovom veb-sajtu regulisani su politikom privatnosti ovog veb-sajta. Svi podaci i informacije koje dostavite moraju da odgovaraju činjenicama (što obuhvata, ali se ne ograničava na sve informacije koje se koriste za popunjavanje obrazaca na ovom veb-sajtu). Neophodno je da obezbedite da sve informacije koje dostavljate na ovom veb-sajtu budu trajno ažurne. U svim slučajevima, isključivo ste vi odgovorni za sve lažne ili netačne podatke ili informacije koje dostavite i za svaku povredu, gubitak ili štetu nanetu kompaniji UPSA SAS ili trećim stranama zbog informacija, podataka, komentara, mišljenja ili materijala koji ste dostavili.

Linkovi prema drugim veb-sajtovima

Kompanija UPSA SAS može da ubaci na vab-sajt više linkova prema spoljnim veb-sajtovima da bi olakšala pristup drugim veb-sajtovima koji mogu da pruže dodatne informacije. Međutim, kompanija UPSA SAS nema kontrolu nad sadržajem ili upravljanjem spoljnim veb-sajtovima kojima se može pristupiti putem linkova hostovanih na ovom veb-sajtu i ne može se smatrati odgovornom za spomenuti sadržaj ili upravljanje. Kompanija UPSA SAS zadržava pravo da ukloni svaki hiperlink koji je suprotan njenom imidžu ili prenosi vrednosti koje su protivne njenim etičkim stavovima. Putem linkova hostovanih na ovom veb-sajtu, svakoj stranici van veb-sajta ili bilo kom drugom veb-sajtu pristupate na sopstveni rizik. Povedite računa da sadržaj tih spoljnih stranica i veb-sajtova bude pogodan za vas u skladu sa definicijom predviđenih primalaca spoljnih veb-sajtova i važećim zakonima i propisima. Kada pristupate drugom spoljnom veb-sajtu putem hiperlinka, obavezno pročitajte zakonsku objavu i politiku privatnosti novog veb-sajta. Oni mogu da se razlikuju od zakonske objave i politike privatnosti kojima je regulisan ovaj veb-sajt. Za postavljanje linkova na spoljnom veb-sajtu prema ovom veb-sajtu neophodno je prethodno odobrenje kompanije UPSA SAS. U vezi sa tim, neophodno je da nam pošaljete zahtev e-poštom na: contact-upsa@upsa-ph.com(link sends e-mail). Kompanija UPSA SAS nije odgovorna za link prema ovom veb-sajtu postavljen na spoljnom veb-sajtu.

Važeći zakon

Ovaj vab-sajt i važeći Uslovi i odredbe podležu zakonu Francuske. Pristupanjem ovom veb-sajtu prihvatate to i pristajete na isključivu nadležnost sudova koji se nalaze u Francuskoj u vezi sa svim problemima i sporovima koji proisteknu iz vašeg korišćenja ovog veb-sajta, što ovim postaje sporazum između vas i kompanije UPSA SAS.

Autentični tekst

Ovaj sporazum je napisan na francuskom jeziku i strane su saglasne da verzija na francuskom jeziku ima veću važnost u slučaju neusklađenosti sa bilo kojim prevodom ovog dokumenta.

Trajanje ovog veb-sajta

Kompanija UPSA SAS može u svakom trenutku da izmeni ili suspenduje ili ukloni, privremeno ili trajno, ovaj kompletan veb-sajt i njegov sadržaj ili njegove delove.

Izmene sporazuma

UPSA SAS može, u svakom trenutku i bez obaveštenja, da revidira, izmeni i ažurira Uslove i odredbe i politiku privatnosti kojima je regulisano korišćenje ovog veb-sajta. U slučaju izmene bilo kog dela Uslova i odredbi sadržanih u ovoj zakonskoj objavi, na ovom veb-sajtu će biti objavljeno izmenjeno zakonsko obaveštenje. Vi podležete ovim revizijama i zato vas molimo da redovno konsultujete gorespomenute Uslove i odredbe.

Razno

U slučaju da se neka odredba ove zakonske objave smatra nezakonitom, nevažećom ili nesprovodljivom, to neće uticati na validnost, zakonitost ili sprovodljivost svih drugih odredaba. Ukoliko nije drugačije naznačeno, ova zakonska objava predstavlja kompletne Uslove i odredbe koje čine sporazum između vas i kompanije UPSA SAS u vezi sa korišćenjem ovog veb-sajta i njegovog sadržaja.

2. Objava o vigilanci naših proizvoda

Ovaj veb-sajt nije tako osmišljen niti ga treba koristiti za prikupljanje ili davanje informacija u vezi sa bezbednošću proizvoda kompanije UPSA SAS. Ako se vaš zahtev odnosi na neželjeni događaj koji može da bude u vezi sa nekim od naših proizvoda, obratite se službi za farmakovigilancu na telefon +33 3 21 18 22 70 ili putem e-pošte na sledeću adresu: infomed_upsa@upsa-ph.com.

3. Iskačući prozor za pristup spoljnim veb-sajtovima (radi informacija)

Ovaj link vas preusmerava na spoljni veb-sajt. Kompanija UPSA SAS nema kontrolu nad sadržajem ili upravljanjem spoljnim veb-sajtovima i ne može se smatrati odgovornom za njihov sadržaj ili upravljanje njima. Proverite da li je sadržaj tih veb-sajtova pogodan za vas u skladu sa opisom ciljne publike i važećih zakona i propisa. UPSA SAS preporučuje da pažljivo pročitate zakonsku objavu i politiku privatnosti spoljnih veb-sajtova pre nego što im pristupite. Ako želite da nastavite, kliknite na OK (U redu) a ako ne želite, kliknite na Exit (Izađi).”

4. Politika privatnosti

Cilj politike privatnosti U ovoj politici privatnosti opisani su tipovi ličnih informacija koje UPSA SAS prikuplja preko ovog veb-sajta, njegovih poddomena, odnosno direktorijuma, aplikacija i funkcija, kao i iz svih pratećih informacija ili komunikacije, uključujući e-poruke (ovaj „veb-sajt”), način na koji koristimo te informacije, sa kim možemo da ih delimo i kako ih obezbeđujemo. Dajemo i informacije o tome kako možete da nas kontaktirate u vezi sa dodatnim informacijama ili da biste iskoristili svoje pravo pristupa.

Potrebno je da svi korisnici ovog veb-sajta pažljivo pročitaju ovu politiku privatnosti. Ako se ne slažete da ovim uslovima, nemojte pristupati ovom veb-sajtu i nemojte nam davati lične informacije.

Time što pristupate ovom veb-sajtu i pregledate ga, izjavljujete da u potpunosti razumete, saglasni ste i prihvatate, bez rezervacija i ograničenja, ovu politiku privatnosti.

Kako su u ovoj politici privatnosti definisane „lične informacije”?

Termin „lične informacije”, onako kako se koristi u ovoj politici privatnosti, obuhvata sve informacije ili skupove informacija koje identifikuju ili koje se u ime kompanije UPSA SAS koriste za identifikovanje nekog lica, bilo direktno ili indirektno. Vaše lične informacije ćemo koristiti u skladu sa ovom politikom privatnosti ili ćemo vas, u protivnom, obavestiti ili zamoliti na pristanak u skladu sa važećim zakonima.

Informacije koje se prikupljaju i korišćenje tih informacija

A. Lične informacije koje nam dajete. U određenim područjima ovog veb-sajta može da se traži da dostavite informacije koje će nam omogućiti da odgovorimo na vaš zahtev ili vama omogućiti da pristupate određenim područjima sadržaja u različitim funkcijama ili da učestvujete u određenim aktivnostima. Neke informacije koje nam dostavljate mogu da predstavljaju lične podatke. U svakom trenutku možete da ne dostavite tražene informacije, s tim što u tom slučaju nećete moći da učestvujete u određenoj aktivnosti zbog koje se informacije traže niti da pristupate sadržaju, području ili funkciji o kojoj je reč.

Evo na koje načine od vas može da se traži da date lične informacije, kao i koje tipove ličnih informacija možete da dostavite. Opisano je i kako mi možemo da koristimo te informacije.

  • Drugi vidovi korišćenja informacija

Lične informacije koje nam date možemo da koristimo na ovom veb-sajtu u interne svrhe, kao što su administracija veb-sajta, analiza podataka i usaglašenost sa našim zakonskim obavezama, politikama i procedurama.

B. Lične informacije koje automatski prikupljamo. Nameravamo da prilikom vaših poseta našem veb-sajtu putem Google analitike, analitičke usluge koju nudi kompanija Google Inc, prikupljamo određene informacije kao što su broj korisnika interneta koji posećuju naš veb-sajt, datum poslednje posete veb-sajtu i pregledane stranice i određeni delovi stranica. Prikupljanje tih informacija se obavlja pomoću „kolačića” i „IP adresa”, kao što je definisano u nastavku, uglavnom radi poboljšanja kvaliteta vaših poseta ili da bismo mogli da prikupljamo zbirne statističke informacije o korisnicima ovog veb-sajta. UPSA SAS koristi ove tehnologije praćenja na način kojim vas lično ne identifikuje.

  • Kolačići

Kolačić je mala datoteka sa podacima koju mrežni server šalje na čvrsti disk vašeg računara i postavlja je na mesto gde se čuvaju datoteke vašeg pregledača interneta. Kolačići omogućavaju veb-sajtovima da sačuvaju male delove informacija na vašem računaru i kasnije ih preuzimaju. UPSA SAS namerava da koristi sledeća 4 kolačića:

ImeCiljRazlog korišćenjaTrajanje instalacijeTrajanje
_umtaJedinstveni ID posetioca. Koristi se za identifikaciju posetioca između dve posete iz istog pregledačaFunkcionalniTrajna2 godine
_umtbVremenska oznaka koja pokazuje dolazak posetioca na veb-sajtFunkcionalniPrivremena30 minuta
_umtcVremenska oznaka koja pokazuje kada je posetilac napustio veb-sajtFunkcionalniSesija30 minuta ili do izlaska iz pregledača
_umtzPolazište posetioca (pretraživač, direktan pristup, veb-sajt sa kojeg je upućen…)FunkcionalniTrajna6 meseci

 

 

Informacije koje delimo

Mi ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti razmenjujemo lične informacije koje korisnici dostave putem našeg veb-sajta.

Ovaj veb-sajt hostuje i računare održava KREALID, kompanija koja se nalazi u Francuskoj. Zahvaljujući tome, dostupne su joj informacije koje veb-sajt prikuplja.

Pored toga, imamo pravo na obelodanjivanje informacija o vama (i) ako imamo zakonsku ili sudsku obavezu da to učinimo, (ii) u odgovor na zahtev tela za sprovođenje zakona ili drugih državnih zvaničnika ili (iii) ako smatramo da je to obelodanjivanje neophodno ili prilično da bi se sprečila fizička šteta ili finansijski gubitak, kao i kao deo istrage u vezi sa sumnjivom ili dokazanom nezakonitom aktivnošću.

Zadržavamo pravo da u slučaju prodaje ili prenosa naše kompletne kompanije ili kapitala ili njihovog dela prenesemo sve informacije koje posedujemo o vama u skladu sa zahtevima važećeg zakona.

Linkovi prema drugim veb-sajtovima

Povremeno nudimo linkove prema drugim veb-sajtovima kako bismo vam pomogli da pristupite informacijama. Tim veb-sajtovima se upravlja nezavisno od našeg i nisu pod našom kontrolom. Ti veb-sajtovi mogu da imaju sopstvene politike privatnosti i Uslove i odredbe upotrebe te vam strogo preporučujemo da ih pažljivo pročitate pre nego što posetite te veb-sajtove. Odbijamo svaku odgovornost za sadržaj tih veb-sajtova, proizvode ili usluge koje se nude na tim veb-sajtovima ili upotrebu tih veb-sajtova. Više informacijama o tome potražite u zakonskim obaveštenjima.

Kako štitimo vaše lične informacije

Primenjujemo administrativne, tehničke i fizičke mere zaštite za zaštitu ličnih informacija koje prikupljamo preko ovog veb-sajta od gubitaka, zloupotrebe ili neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, izmene ili uništavanja, u skladu sa važećim zakonima.

Izmena politike privatnosti

U skladu sa važećim zakonima, UPSA SAS može, u bilo kom trenutku, da revidira odredbe ove politike privatnosti koja reguliše korišćenje ovog veb-sajta. Ako bude izmenjen neki od uslova sadržanih u ovoj politici privatnosti, na ovom veb-sajtu će biti postavljen izmenjeni tekst. Vi podležete tim izmenama i zato je potrebno da povremeno pročitate ove uslove.

 

Pravo pristupa, izmene, protivljenja obradi ličnih informacija za svakog korisnika

Svaki korisnik ima pravo da pristupa, ispravlja i usprotivi se obradi ličnih informacija od strane kompanije UPSA SAS iz legitimnih razloga. Da biste učinili to, kontaktirajte nas putem e-pošte na sledeću adresu: cilupsa@bms.com
Ili nam pišite na:

UPSA SAS– 3 rue Joseph Monier – 92500 Rueil-Malmaison (Francuska)

5. Izvor fotografija

Shutterstock

6. Osnov zakonskog odricanja odgovornosti

© 2019 UPSA SAS France.

Vlasništvo kompanije UPSA SAS. Sva prava su zadržana.